Banner jh2.jpg headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png

Beleid


Beleid/Speerpunten MHC Best
MHC Best is de afgelopen jaren flink gegroeid. Kijkend naar het inwoneraantal van Best, haar nieuwe woonwijken en huidige ledenbestand is het onze doelstelling om een vereniging van ongeveer 1.000 leden te blijven.


Toekomst
Om op een adequate wijze onze hockeyclub voor nu en in de toekomst te kunnen besturen is er veel aandacht voor een actueel beleidsplan. Dit betekent dat onder meer beleid, doelstellingen en afspraken getoetst en herijkt worden, het geen zal resulteren in een nieuw beleidsplan.

Onze focus ligt de komende jaren vooral op:

Algemeen hockeybeleid: 
Naast een gezonde ambitie qua prestaties wil MHC Best vooral ook een gezellige club zijn waar alle leden zich thuis voelen. Zowel bij senioren als bij de jeugd dient er ruimte te zijn voor prestatie- en recreatiehockey (breedtehockey). Deze zullen hand in hand gaan en een sterke basis vormen voor de continuïteit van onze club.
Gezonde financiële basis:
Het behouden van een gezonde financiële basis blijft een belangrijk punt van aandacht. Zeker nu we als club en leden in een nieuwe accommodatie geïnvesteerd hebben, moeten we dit, gezien de aangegane verplichtingen, goed blijven bewaken.
Transparantie & inspraak:
MHC Best wil een club zijn voor en door leden. Hierbij hecht het bestuur veel waarde aan inspraak van leden en commissies. Ook heldere communicatie over beleid, besluitvorming en koers zijn een belangrijk thema.


Veilige omgeving
Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. MHC Best wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met hockey. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen MHC Best willen wij dit graag voor zijn.

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in het nieuws geweest. Alle reden dus voor MHC Best om aanvullende maatregelen te nemen om seksuele intimidatie en/of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan helaas nooit 100% voorkomen worden, maar MHC Best stelt alles in het werk om te zorgen dat de kans dat er zoiets plaatsvindt zo klein mogelijk is.


VOG
Met ingang van het seizoen 2015-2016 gaat MHC Best VOG’s voor al haar bestaande en nieuwe vrijwilligers aanvragen. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is één van de maatregelen die MHC Best kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe)trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en vrijwilligers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie binnen MHC Best kunnen uitoefenen.

Een VOG is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit voor ontucht met minderjarigen is gestraft, geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Met deze maatregel hoopt MHC Best voor iedereen een veiligere omgeving te kunnen bieden.


Trots
Het bestuur van MHC Best wil alle leden, vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen danken voor hun bijdrage, energie en inzet. Wij zijn er van overtuigd dat MHC Best door deze gemeenschappelijke betrokkenheid een hockeyclub is en blijft waar iedereen trots op is.

Speciaal trots zijn we op onze bijzondere leden. Dit zijn (oud-)leden die een erg grote toewijding naar de club hebben (getoond). Het bestuur heeft gemeend hun toewijding en hulp speciaal te belonen met ofwel een Erelidmaatschap of door deze leden te benoemen tot Lid van Verdienste. Wilt u weten wie dit zijn? Een actueel overzicht kun u opvragen bij onze Secretaris.